#KlarFramtid

Två leende personer framför dataskärmar

I projekt #KlarFramtid arbetar vi för att hjälpa ungdomar att slutföra sina gymnasiestudier, påbörja vuxenstudier eller etablera sig på arbetsmarknaden. Vi vill väcka framtidstro hos varje individ!

Agneta Engström

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 50 00

0766-95 08 69

Syfte och mål

Syftet med #KlarFramtid är att fler ungdomar ska påbörja, återuppta och fullfölja sina gymnasiestudier eller komma i arbete. Projektet ska bidra till att fler unga uppfyller de grundläggande kraven på arbetsmarknaden, etablerar sig på arbetsmarknaden i en hållbar och självförverkligande försörjning samt möter arbetsmarknadens kompetensbehov.

Ingen ska begränsas i sitt framtidsval oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Målgrupp för hela projektet är ungdomar i åldern 15–24 år. Varje delprojekt arbetar med olika åldersgrupper och med olika inriktning för sina deltagare. #KlarFramtid kommer att erbjudas till cirka 500 ungdomar.

Tidplan

Projektet pågår under åren 2019–2022.

Samverkansparter

KlarFramtid är ett länsöverskridande projekt där Region Sörmland är projektägare och har en samordnande roll. I projektet medverkar Katrineholms kommun, Rekarnegymnasiet i Eskilstuna kommun, Oxelösunds kommun, Köpings kommun och Arbetsförmedlingen Norra Sörmland med delprojekt.

#KlarFramtid medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden, ESF. Projektet stöttas även av Samordningsförbundet RAR och Samordningsförbundet Västra Mälardalen. De samverkar också med Mälardalens högskola.

Arbetsformer

Gemensamt för delprojekten i #KlarFramtid är att de utgår från varje individs nuläge och bygger relationer med förtroende. Varje deltagare får göra en kartläggning som styr val av insatser och aktiviteter för att passa individens situation. Metoder som används under projektets gång är bland annat 7TJUGO, Motiverande samtal, Supported Education och MBT (Mentalization Based Treatment). Alla delprojekt arbetar även utifrån de horisontella principerna. Det innebär att vi aktivt integrerar jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering i vårt arbete.

I #KlarFramtid kombineras studier och praktik med motivationshöjande insatser och normkritisk reflektion över livs- och yrkesval. Delprojekten har även utvecklat samverkan mellan aktörer runt målgruppen och erbjuder specialstöd eller andra anpassningar till deltagare med särskilda behov.

Kommande slutkonferenser i projektet

  • 5 maj, delprojekt Katrineholms kommun
  • 6 september, delprojekt Rekarnegymnasiet, Eskilstuna kommun
  • 9 september, delprojekt Köping kommun
  • 23 september, digital slutkonferens för hela #KlarFramtid, Region Sörmland
  • 28 september, Region Sörmlands konferens i Katrineholm. Konferensen riktar sig till tjänstemän som arbetar med barn och unga i åldern 0 – 25 år i Sörmland. Resultat från #KlarFramtid kommer att spridas på konferensen. Inbjudan till konferensen kommer ut inom kort.

Läs mer om våra delprojekt

Arbetsförmedlingen erbjuder genom sitt delprojekt karriär- och studievägledning till ungdomar som saknar gymnasieutbildning eller är yrkesovissa. Målet är att fler ungdomar ska fullfölja gymnasiet för att öka sin konkurrenskraft och kunna möta arbetsgivarnas behov. De har även ett fokus på att ungdomarna ska göra ett välgrundat och medvetet yrkesval, vilket även kan ge positiva effekter på välmående och hälsa i ett långsiktigt perspektiv. #KlarFramtid kommer erbjudas för totalt 200 ungdomar mellan 18 och 24 år som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Kontakt

Delprojektledare
Servat Barzangi
Telefon: 010-488 08 76

Mejl: servat.barzangi@arbetsformedlingen.se

Katrineholms kommun har startat ett Framtidsteam, som är ett mobilt uppsökande närvaroteam. Framtidsteamet arbetar med tidiga insatser för att fånga upp ungdomar innan de skrivs ut från gymnasiet eller om de redan hamnat utanför utbildning och arbetsmarknad. Ungdomarna får stöd att börja eller återgå till studier, eller hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Framtidsteamet jobbar även förebyggande som stöd till gymnasieskolorna. Stort fokus ligger på att skapa relationer och förtroenden så att ungdomarna känner sig trygga. Delprojektet i Katrineholm kommer erbjudas till 50 deltagare i åldern 15–20 år.

Läs mer om delprojektet på Katrineholm kommuns webbplats

Kontakt 

Delprojektledare
Inger Christensen
Telefon: 072-548 64 37

Mejl: Inger.christensen@katrineholm.se

Köpings kommun erbjuder förberedande studiespår för ungdomar som inte längre omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Målet är att motivera ungdomarna att återuppta studier igen. I Köping kommer 40 deltagare i åldern 19–24 år få ta del av insatser som stärker deras förutsättningar att slutföra gymnasieutbildning eller yrkesutbildning. Delprojektet utgår från individens behov på vägen till utbildning. De fokuserar även på att arbeta med både psykisk och fysisk hälsa.

Kontakt

Delprojektledare
Kornelia Johansson
Telefon: 0221-257 69

Mejl: kornelia.johansson@koping.se

Oxelösunds kommun erbjuder individuellt anpassade aktiviteter/studier med förstärkt stöd för ungdomar som har hoppat av gymnasiet, enbart har ett studiebevis eller inte har avslutat grundskolan. Målet är att fler ska återuppta studier alternativt hitta andra vägar ut till arbetsmarknaden, till exempel via en praktikplats. En anpassad individuell aktivitetsplan tas fram för samtliga deltagare. Studierna sker med förstärkt stöd och parallellt med motivationshöjande insatser. #KlarFramtid i Oxelösund kommer erbjudas till 80 ungdomar, mellan 15 och 24 år. 

Läs mer om delprojektet på Oxelösund kommuns webbplats.

Kontakt

Delprojektledare
Martin Vrethammar
Telefon: 070-688 42 82

Mejl: martin.vrethammar@oxelosund.se

Rekarnegymnasiet i Eskilstuna erbjuder en yrkesintroduktion inom handel och fordon som lärlingsutbildning till elever som går på introduktionsprogrammen. Lärlingsutbildningens upplägg är anpassad för introduktionselevernas förutsättningar och för att möta arbetsmarknadens efterfrågan. Branscherna handel och fordon har ett mycket stort rekryteringsbehov vilket innebär att eleverna har goda chanser att få anställning. Målet med delprojektet är att ungdomarna ska öka sin anställningsbarhet samtidigt som de får en ökad motivation och bättre självkänsla. Delprojektet kommer erbjudas till totalt 100 deltagare mellan 16 och 20 år.

Kontakt

Delprojektledare
Annelie Klavins Nyström
Telefon: 070-086 69 21

Mejl: annelie.nystrom@eskilstuna.se

 

Läs mer om projektet på Europeiska Socialfondens webbplats.

Logotyp EU´s socialfond

Publicerad 14 mars 2022