Fysisk Aktivitet i Samhällsplanering i Sörmland (FASiS)

Per Nilsson och Maria Vejdal håller i ett påskrivet samverkansavtal.

Vi i Region Sörmland är tillsammans med Sörmlands nio kommuner delaktiga i det länsövergripande projektet Fysisk Aktivitet i Samhällsplanering i Sörmland (FASiS) . Syftet är att främja ökad fysisk aktivitet genom att använda den fysiska planeringen.

Johannes Hedlund

Strateg

070-219 31 84

Syfte och mål

Det råder koncensus kring att regelbunden fysisk aktivitet har starka effekter på både fysisk och psykisk hälsa. Bland annat genom att minska risken för våra vanligaste folksjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, cancer, typ 2-diabetes, psykisk ohälsa mm.

Forskning visar att hur vi utformar både våra boendemiljöer samt offentliga miljöer så som skolor, parker, transportvägar, idrottsplatser, har stor betydelse för vår fysiska aktivitet. Trots denna kunskap har mängden fysisk aktivitet minskat stadigt under lång tid.

I syfte att främja ökad fysisk aktivitet genom den fysiska planeringen i regionen har Region Sörmland ingått ett samarbete med, den av regeringen tillsatta, Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet. Syftet med projektet är att kartlägga kommunernas och regionens styrande dokument kring den fysiska planeringen samt identifiera om och hur dessa stimulerar fysisk aktivitet. Genom utbildning vill vi öka kompetensen kring vikten av fysisk aktivitet samt den fysiska planeringens påverkan på folkhälsan. Stor vikt läggs också vid varje enskild kommuns behov, förutsättningar, visioner och vilja.

Vid projektets avslut ska vi tillsammans identifierat vägar, och vidta möjliga åtgärder för att den fysiska planeringen ska främja fysisk aktivitet. Vi vill se att möjliga strategiska dokument inom länets kommuner samt Region Sörmland tydliggör sambandet mellan folkhälsa och fysisk aktivitet, samt att regionen påverkas av och påverkar tillväxten/utvecklingen i den fysiska planeringen.

Tidplan

Projektet startade i maj 2021 och pågår till december 2022. Därefter kommer erfarenheterna tas med in i ordinarie arbete i tätt samarbete med kommunerna.

Samverkansparter

Projektet sker primärt i samverkan med Sörmlands nio kommuner och Mälardalens universitet. Två forskare leder genomlysningen av de styrande dokumenten. Utöver detta kommer även fem studenter skriva sina masteruppsatser inom ramen för projektet. En stor effekt av projektet är att knyta kommunerna och Region Sörmland närmare varandra genom samverkan och erfarenhetsutbyte. Allt arbete sammanfattas i en populärversion som vi hoppas kunna släppa i mitten av december. 

Tillfälligt material

Slutkonferens FASiS 16 november 2022

Uppdaterad 22 november 2022