Vårt regionala utvecklingsuppdrag

målen i agenda 2030

Det finns 21 regioner i Sverige som ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden och som kräver stora ekonomiska resurser. Det är att stärka hållbar regional utveckling, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård samt kultur. Det regionala utvecklingsuppdraget innebär allt från att stötta nyföretagande till att se till att infrastruktur fungerar i form av bredbandsutbyggnad, vägar och järnvägar.

Vårt uppdrag i korthet

Region Sörmland ansvarar för och samordnar länets gemensamma arbete som ökar hållbar tillväxt och livskvalitet. Det regionala utvecklingsuppdraget kommer från riksdag och regering och arbetet sker i dialog och samverkan med aktörer på lokal, regional och nationell nivå, bland annat nio kommuner, myndigheter, högskola och andra utbildningsanordnare, näringsliv och ideell sektor.
De utvecklingsinsatser och investeringar som ska stärka konkurrenskraften för Sörmland och leda till förbättrad hälsa och ökat välbefinnande för regionens invånare finns beskrivna i en regional utvecklingsstrategi, Sörmlandsstrategin.

Region Sörmlands utvecklingsuppdrag

Målen i Agenda 2030 är utgångspunkten i arbetet. Agenda 2030 lyfter stora frågor som mänskliga rättigheter, att utrota fattigdom och hunger, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt att vi tar hand om vår planet och vår natur.

Regional utveckling handlar om att främja utvecklingen och tillväxten i Sörmland. Det kan vara allt ifrån att stötta nyföretagande till att se till att infrastrukturen fungerar i form av bredbandsutbyggnad, vägar och järnvägar. Ambitionen är med andra ord att skapa hållbar utveckling.

Uppdraget finns reglerat i förordningen om regionalt tillväxtarbete och i en lag om regionalt utvecklingsansvar. I korthet innebär uppdraget att regionerna ska:

  • arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet
  • samordna insatser för att genomföra denna strategi
  • besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
  • följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
  • utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
  • upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur.

Utöver dessa nya ansvarsområden ansvarar regioner också för de uppgifter som landstingen tidigare ansvarade för, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kulturfrågor.

Vi arbetar med utveckling, buss-och tågtrafik, boende- och näringslivsfrågor. Hälsofrämjande arbete för att förbättra folkhälsan i Sörmland, samt att minska negativ påverkan på vår miljö är centrala delar i vårt arbete.

Region Sörmland är kollektivtrafikmyndighet i länet

För resenärer använder vi Sörmlandstrafiken som varumärke för kollektivtrafiken. Vi har det samlade ansvaret för kollektivtrafiken i länet, där ingår bland annat att:

  • Ta fram ett trafikförsörjningsprogram (länk till dokumentet) som bland annat ska innehålla en redovisning av behovet av regional kollektivtrafik samt mål för kollektivtrafikförsörjningen.
  • Upphandla och tilldela uppdrag att bedriva kollektivtrafik i regionen. Aktuella trafikupphandlingar (regionsormland.se).
  • Följa upp och analysera kollektivtrafiken för att säkra kvalitet på kort och lång sikt i enlighet med det mål som trafikförsörjningsprogrammet anger.

Vårt verksamhetsområde innefattar både allmän kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik som sjukresor och färdtjänst.

Kulturen i Sörmland

Ett rikt och varierat utbud av kultur- och naturupplevelser för alla är viktiga faktorer för utveckling av regionen och för att främja folkhälsan. Vi arbetar med kultur på olika sätt; genom musik, teater, dans, film, museiverksamhet, hemslöjd, konst, litteratur och regional biblioteksutveckling. Vi har även bidrag och stipendier inom kultur.

Information om kulturutveckling i Sörmland (regionsormland.se).

Publicerad 28 mars 2022