Vägar till hållbar regional utveckling

En jordglob inuti en glödlampa.

Hållbar utveckling innebär att vi kan tillfredsställa våra behov idag och samtidigt skapa förutsättningar för utveckling i framtiden. För att lyckas med det är det nödvändigt att flytta fokus från ekonomisk tillväxt som främsta mål till en ambition att lösa komplexa samhällsutmaningar. Inom regeringsuppdraget ”Vägar till hållbar regional utveckling” arbetar vi med att ställa om det regionala utvecklingsarbetet och arbeta för hållbarhet i första hand.

Anna Svedlund

Strateg

0155-24 50 00

0763-40 49 19

Vårt arbete med regional utveckling i Sörmland ska bidra till att vi når de globala målen för hållbar utveckling, både här i Sörmland och i resten av världen. I Sörmland sätter vi människan i centrum. Social hållbarhet är målet, ekonomin medlet och ekologin sätter ramarna för att nå ett hållbart samhälle.

Vi står inför en samhällsomställning

Region Sörmland har som strävansmål att vara hållbar i produktion och leverans för att kunna vara "den öppna regionen - för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region". Vi står inför en samhällsomställning och den ska vara hållbar. För att kunna vara en stark aktör i detta behöver vi stärka och sprida kunskapen om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet och dess hävstångseffekter för regional utveckling.

En del av att vara i omställning handlar om att inte veta var vi ska landa, vi känner inte till framtiden. För att kunna hantera okända utmaningar och för att kunna ta kliv i utvecklingen behöver vi i större utsträckning kunna arbeta för innovation. Vi behöver stärka oss i förhållningssätt, process och metoder.

Det här kommer vi göra

Inom uppdraget Vägar till hållbar regional utveckling arbetar alla regioner utifrån följande två obligatoriska mål som Tillväxtverket valt ut:

  •  att integrera hållbarhet i företagsstöd, projektmedel, kommersiell service och sammanhållningspolitiken 
  •  att ställa om och att prova nya arbetssätt och metoder

Dessutom arbetar regionerna med två egeninitierade områden för varje region. Här har Region Sörmland valt:

  • att arbeta med hållbarhetssäkring av vår regionala utvecklingsstrategi (Sörmlandsstrategin)  
  • bredare och fördjupad kompetens inom förhållningssätt, process och metod för innovation

En bärande princip för arbetet är att det som görs ska integreras i ordinarie verksamhet. Under olika faser av projektet kommer flera aktörer i Sörmland att involveras inom befintliga strukturer och på befintliga arenor. 

Fakta om uppdraget

År 2019 fick Tillväxtverket ett uppdrag från regeringen som handlar om att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet. Tillsammans med de 21 regionerna ska Tillväxtverket bygga upp kapacitet att arbeta med hållbarhetsfrågor och utveckla metoder för lärande. Långsiktiga önskade effekter är ett mer diversifierat och omställningsbenäget näringsliv, regional utveckling med hållbarhet i fokus, ökad tillit och ett starkare regionalt ledarskap.

Uppdraget sträcker sig mellan 2019-2023.

Syftet med uppdraget är att:

  • De insatser som genomförs inom ramen för uppdraget ska leda till resultat genom att ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet integreras inom det regionala tillväxtarbetet och sammanhållningspolitiken.
  • Att utveckla metoder och lärande genom kollegialt utbyte, lärpass och erfarenhetsträffar.

Tillväxtverkets totala budget är 108 miljoner kronor, varav 89 Mkr för utlysningen och 19 Mkr för drift. Region Sörmland har beviljats 3,5 Mkr från Tillväxtverkets utlysning.

Information om uppdraget på Tillväxtverkets webbplats.

Tillväxtverkets logotyp

Uppdaterad 19 april 2023