Arbetsmarknad och utbildning

Här finns statistik över arbetsmarknadsläget i Sörmland och om invånarnas utbildning. Du kan utforska figurerna kring utbildning och arbetslöshet och jämföra hur utvecklingen ser ut över tid. Vi kan se att nivån av utbildning är låg, men ökande. Många står även utan jobb trots tillgång till stora arbetsmarknader.

Tove Eliasson

Analytiker

0155-24 57 39

0766-98 56 42

Utbildningsnivå 2021

Sörmland har en relativt sett låg utbildningsnivå med en lägre andel både män och kvinnor med eftergymnasial utbildning än i snitt i landet. Andelen kvinnor och män med förgymnasial och gymnasial utbildning är däremot högre än i snitt.  Kvinnor har generellt högre utbildningsnivå än män, både i Sörmland och i landet. I figuren nedan ser vi detta för år 2021. Välj utbildningsnivå att jämföra i rullistan längst ner i figuren.

 

Utbildningsnivå i jämförelse med övriga län

 Sörmland är ett av de län som har högst andel med förgymnasial utbildning. År 2021 är andelen kvinnor med förgymnasial utbildning högst i landet. Även andelen med eftergymnasial utbildning är bland de lägre i landet. År 2021 är andelen med eftergymnasial utbildning den tredje lägsta  i landet för både kvinnor och män. Välj utbildningsnivå och kön som du är intresserad av i rullistan längst ner i figuren för att jämföra mellan länen. Genom att klicka på pilen under figuren kan du se hur detta har sett ut under åren 1985 till och med 2021.

 

Utbildningsnivå över tid

Över tid har utvecklingen av invånarnas utbildningsnivå varit positiv, med en minskande andel med enbart förgymnasial utbildning. Fram till och med millenieskiftet kan man säga att delar av minskningen i andel med förgymnasial utbildning motsvarades av både en ökning i andel med gymnasial utbildning och av en ökning i andelen med eftergymnasial utbildning. Efter millenieskiftet har vi däremot främst sett en ökning av andelen med eftergymnasial utbildning, medan vi för kvinnor till och med ser något av en minskande andel med gymnasial utbildning.
Även här kan du undersöka utvecklingen för en specifik utbildningsnivå genom att välja den i rullistan längst ner i figuren.

 

Arbetslöshet

Många är arbetslösa i Sörmland, både kvinnor och män. År 2021 är andelen arbetslösa i åldern 16 till 64 år elva procent för män och tio procent för kvinnor. Detta ska jämföras med andelarna i hela riket som är åtta procent för både män och kvinnor. Klicka på playknappen under figuren för att se hur andelarna har utvecklats över tid och pausa för det år du vill titta närmare på.

 

Arbetslöshet i alla län 2010 till 2021

Figuren nedan visar hur arbetslösheten ser ut i olika län under perioden 2010 till 2021. Sörmland hade år 2021 har den högsta arbetslösheten av alla län.

Uppdaterad 5 maj 2023