Sätt människan och hållbarheten i centrum för att fortsätta utveckla Sörmland

Publicerad 21 juni 2022

Strukturbild sörmland.

Genom att samverka på en ny nivå, sätta människan och hållbarheten i centrum och våga prioritera. Det är några av de insikter som kom fram vid konferensen Platsens betydelse den 15 juni 2022.

Representanter från Sörmlands kommuner, intresseorganisationer, universitet, myndigheter och regionen samlades i Eskilstuna för att samverka och diskuterahur vi kan stärka platsens roll i ett utvecklat län.

Dagen innehöll en blandning av föredrag och workshops om det breda perspektiv som behövs för att påverka en hållbar utveckling i länet. Sörmland har fantastiska platser och en närhet till mycket som gör att vi har goda möjligheter att stärka länet. Men då måste regionen våga ta plats och prioritera. Just nu är tidpunkten helt rätt för att utveckla, skapa regional utveckling och stärka nya perspektiv såsom folkhälsa, energiförsörjning kopplat till länets olika förutsättningar. Pandemin har lett oss till insikter om vikten av friluftsliv, attraktiva boendemiljöer och platsens betydelse.

−Sörmlänningar är de i landet som mest vill använda fritiden till friluftsliv - något som vi kan nyttja i allt från den lilla parken, till skogen, havet och sjöarna, säger Mia Vejdal, verksamhetschef, Välfärd och Folkhälsa.

Breda perspektiv för hållbar utveckling diskuterades

Projektet Strukturbild som beskriver Sörmlands fysiska möjligheter visar vikten av platsen och de funktionella samband i geografin som finns och som bidrar till att utveckla Sörmland på ett hållbart sätt. En workshop om vad fokus skulle kunna vara för regionen i framtiden utmynnade i flera olika perspektiv där regionen behöver ta taktpinnen. Att utveckla underlag och analyser samt ta fram förslag på utvecklade processer där samverkan kan stärkas med både kommuner, länsstyrelsen och myndigheter med regionalt utvecklingsansvar. Workshopen pekar även på behov av utvecklad samverkan med civilsamhället och näringslivet.

Energiomställning är på alla samhällsaktörers agenda, så även i Sörmland. Omställningen till hållbar energianvändning i relation till att samhället är beroende av en trygg och robust produktion och försörjning av energi behövs. Åtgärdsprogrammet för Sörmlands miljömål 2022 till 2026 beskriver åtgärder som är kopplade till det rumsliga perspektivet för energiomställning.

Vilken roll spelar ojämlikhet mellan och inom regioner för fortsatt regional utveckling. Den frågan är viktig eftersom vi ser att storstadsregionerna växer. Konsekvenserna blir ökad polarisering och socialt utanförskap. Därför är det viktigt att ha breda perspektiv på regional utveckling så att regionen kan möta upp frågor om välfärd och folkhälsa. Nationella strategier stöttar dessa frågor på ett bra sätt.

Sörmlands skatt av kulturtillgångar visar varför länets platser ser ut som de gör och vilka funktioner de nu har i länet. Att ha historien och vårt kulturarv med sig i planering gör att vi kan sätta platser i en samhällelig kontext. Arvet beskriver svensk historia med lokala sörmländska exempel.

Fortsatt samverkan

Konferensen Platsen betydelse för Sörmlands utveckling visar tydligt att aktörer i länet vill och kan samverka om hur vi tillsammans fortsätter stärka Sörmland.


− Det är viktigt att alla samhällsaktörer samverkar men det ska ske på en helt ny nivå. När vi tillsammans lyfter på stenar och med ambitionen att sätta människan och hållbarheten i centrum får vi den långsiktiga utväxling som vi vill ha, säger Ulf Arumskog, verksamhetschef Samhällsplanering och Infrastruktur i Regional Hållbar Utveckling Region Sörmland.

Nästa steg blir att gå från att arbetet hittills drivits i projektform till ordinarie verksamhet som präglar hela regionens arbete med platsen i fokus. Även att stärka och utveckla de plattformar som finns för samverkan och utbyte för att gemensamt stärka Sörmland.