Här är remissammanställningen för Sörmlands näringslivsstrategi

Publicerad 3 augusti 2022

Personer tittar på en ritning  i samband med ett möte på ett kontor.

Region Sörmland har nu sammanställt och bearbetat de 20-tal remissvar som inkommit i arbetet med Sörmlands nya näringslivsstrategi.

Inspel från andra intressenter och aktörer är en viktig del i arbetet med den nya näringslivsstrategi som Region Sörmland håller på att ta fram. Därför har Regionen tagit hand om de remissvar som har kommit in i syfte att säkerställa att de inspel som är relevanta och genomförbara tas tillvara i den fortsatta arbetsprocessen. Här har vi  gjort en remissammanställning med regionens kommentarer och övervägningar kring de remisser som har kommit in.

Redogörelsen är på en övergripande nivå, därutöver finns synpunkter eller förslag på mindre områden. I denna redogörelse har vi valt att ta ut de stycken i svaren som är relevanta för utformningen av en slutlig version av strategin. Vi vill också passa på att återigen tacka alla som på ett eller annat sätt bidragit med tankar, idéer och engagemang.

Sammanställning av remissvaren (pdf, 621 kB). Senast uppdaterad den 10 augusti 2022.

Läs mer om näringslivsstrategin här!