Fem prioriterade inriktningar för hållbar regional utveckling fastställda

Publicerad 27 september 2022

flicka med såpbubblor

Region Sörmland har i dialog med länets aktörer sett över Sörmlands regionala utvecklingsstrategi. Arbetet har lett fram till fem prioriterade inriktningar som den 27 september 2022 beslutades av regionfullmäktige.

Ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader, det är målet med den regionala utvecklingsstrategin. Anledningen till översynen är att Region Sörmland, som ansvarar för regionens hållbarhets- och utvecklingsfrågor, vill skapa bättre förutsättningar för och handlingskraft att genomföra målet med strategin.

- Tillsammans behöver vi göra mer för att säkra en livskraftig, rättvis och hållbar framtid. Genom att konkretisera den regionala utvecklingsstrategin stärks förutsättningar att främja utveckling, men även att möta de kriser som sker i vår omvärld, säger Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör i Region Sörmland.

Prioriteringarna är nyckelområden för en hållbar framtid och grunden för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken i Sörmland.

Fem fastställda prioriterade nyckelområden

  1. Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla, med särskilt fokus på barn och unga
  2. Goda boende- och livsmiljöer som ger jämlika möjligheter till arbete, välbefinnande och välfärd
  3. En hållbar fysisk och digital tillgänglighet och mobilitet
  4. Kompetensförsörjning och livslångt lärande
  5. Ett växande och dynamiskt näringsliv som bidrar till hållbar omställning

Läs prioriteringarna i sin helhet på webben Så utvecklar vi Sörmland | Region Sörmland (utvecklasormland.se)

Region Sörmland, länets kommuner och länsstyrelsen i samverkan

De nya prioriteringarna har tagits fram genom fem tvärsektoriella arbetsgrupper inom verksamhetsområdet Hållbar regional utveckling, i Region Sörmland. Dialoger har förts inom ordinarie nätverk, kommundirektörsnätverk, länsstyrelsen i länet och forum.
Regionala utvecklingsnämndens presidium har varit politisk referensgrupp för arbetet. Återkommande avstämningar har skett med regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden, där Sörmlands samtliga kommuner är representerade.