Projektmedel för utveckling av attraktiva miljöer

Strukturbild Sörmland

Strukturbilden ska bidra till en ökad samordning av lokala och regionala planeringsprocesser för en hållbar regional utveckling. Region Sörmland utlyser utvecklingsmedel för projekt som under perioden 2022-2023 ska bidra till strukturbildens strategiska områden.

Mikael E Forsberg

Strateg

0766-95 10 43

Syfte med stödet

Syftet med utlysningen är att på kort sikt öka kunskapen kring hur regionen, kommunerna och andra aktörer kan arbeta med att bidra till attraktiva miljöer i Sörmland. Vilket på lång sikt förväntas bidra till en hållbar regional utveckling.

Region Sörmland erbjuder därmed länets kommuner, och, eller tillsammans med, andra relevanta regionala aktörer, en möjlighet till medfinansiering av exempelvis projekt, förstudier eller analyser som går i linje med strukturbilden och denna utlysnings inriktning.

Vem kan söka

Region Sörmland beräknar att bevilja två till fyra projekt medfinansiering under 2022–2023. Projektägare bör vara en kommun, men det är ett mervärde om flera kommuner genomför det tillsammans, eller tillsammans med näringsliv, akademi eller civilsamhälle.

Inför projektansökan välkomnas en tidig dialog, med möjlighet att lämna in en kortfattad projektidé till kontaktpersonerna.

Så mycket kan man få i stöd

Utlysningen omfattar totalt 1 000 000 kr för åren 2022 och 2023, (500 000 kr per år).

Maximalt kan 50 procent medfinansiering erhållas från Region Sörmland. Projektets kostnader kan bestå av intern tid och externa kostnader.

Vad pengarna kan användas till

De beviljade projektet ska bidra till Strukturbild Sörmlands strategiska område Attraktiva miljöer för invånare, företag och besökare, genom att minst fokusera på ett av dessa tre ställningstaganden;

  • Verka för en fungerande bostadsmarknad med bättre matchning mellan utbud och efterfrågan på bostäder.
  • Utveckla attraktiva och tillgängliga miljöer för näringslivets behov.
  • Ta tillvara digitaliseringens möjligheter att bidra till utveckling av framtidens smarta samhällen.

Projektet får även kopplas till den fysiska miljöns utveckling, och kan exempelvis vara i form av en förstudie eller analys. Det ska även kunna avgränsas till en ordinarie verksamhet, men kan vara en del av ett större projekt.

Ansökan

Ansökan sker genom Min ansökan.

Tidplan

Projektansökan ska vara Region Sörmland tillhanda senast den 25 februari 2022 men projekt kan tilldelas beslut löpande innan sista ansökningsdag.

Bedömning av ansökan

Bedömning kommer ske utifrån hur ansökan beskriver. 

  • På ett kortfattat och tydligt sätt, syfte och mål med mera enligt formuläret i Min ansökan.
  • Övergripande budget och vad medlen ska användas till, under hela projektperioden.
  • Hur projektet knyter an till Strukturbild Sörmland och de prioriterade ställningstagandena inom det strategiska området Sörmland har attraktiva miljöer för invånare, besökare och företag.
  • Hur projektet ska samverka med andra aktörer, så som kommuner, regionen, näringsliv, akademi och civilsamhälle.
  • Hur projektet i övrigt förhåller sig till Sörmlandsstrategin och de tre hållbarhetsperspektiven.
  • Hänsyn vid bedömningen kan komma att tas till utlysningens totala projektportfölj.

Avslut och redovisning

Projektet ska avslutas senast den 30 oktober 2023 och slutrekvirering ska ha skett samma datum. Kunskaps- och erfarenhetsspridning är en viktig del, och projektet ska redovisas på lämpligt regionalt forum under 2022 eller 2023.

Publicerad 12 april 2022