Omställningscheckar 2022

Personer i växthus

Marcus Forss

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0721-48 07 49

Information och bakgrund

Från den 18 augusti till den 13 september 2022 finns det en tillfällig möjlighet att söka så kallade omställningscheckar. Checkarna kom till för att under pandemin stötta företag som hamnat i ett utmanande ekonomiskt läge. Checkarna är till för att främja återhämtning efter pandemin och utvecklingen i länet, samt bidra till bättre förmåga att ställa om och utveckla sin verksamhet genom framförallt digitalisering, marknadsföring och kompetenshöjande insatser. Det finns 7,4 miljoner kronor i avsatta pengar för dessa checkar.

Syfte med stödet

Omställningscheckarna är tilll för att främja återhämtning efter pandemin och utvecklingen i Sörmland, samt bidra till bättre förmåga att ställa om och utveckla sin verksamhet genom framförallt digitalisering, hållbarhet och kompetenshöjande insatser.

Vem kan söka

För att kunna söka omställningsstödet ska företaget uppfylla följande: 

 • Ha arbetsställe registrerat i Sörmland 

 • Bedriva aktiv näringsverksamhet med vinstsyfte och inneha F-skatt 

 • Ha minst ett bokslut 

 • Ha mellan 1-50 anställda (räknat per 1 januari 2022). 

 • Bedrivit sin verksamhet på heltid i minst ett år (per 1 januari 2021) 

 • Omsätta mellan 0,5 till 100 MKR (räknat per föregående bokslut) 

Stöd lämnas inte till: 

 • Företag på en lokal konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen. 

 • Företag med ekonomiska svårigheter som exempelvis skulder hos Kronofogden, på obestånd eller som redovisat svag ekonomi och/eller resultat över en längre period. 

 • Företag verksamma inom fiske, fiskeförädling samt jordbruk  

 • Projekt som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Sörmland

 • Företag med offentligt ägande eller grundfinansiering

Så mycket kan man få i stöd

Sörmländska små- och medelstora företag kan ansöka om stöd på 30 000 kr till 120 000 kr. Stödet gäller 70 procent av godkända kostnader, resterande 30 procent av kostnaderna ska du själv som företagare bidra med. 

Vad pengarna kan användas till

Projektinsatsernas inriktning ska vara inom områdena marknadsföring, digitalisering och eller omställning och avser köp av externa tjänster. Exempel på vad stödet kan användas till är: 

 • Genomförande av digital strategi 

 • Utveckling av webbshop 

 • Utveckling av mobilapplikation 

 • Byråkostnader för till exempel sökordsoptimering 

 • Konsultkostnader för framtagande av exempelvis marknads-, kommunikationsplan alternativt grafiskt material 

 • Affärsmodellsutveckling 

 • Kompetens-/utbildningsinsatser för att bredda verksamheten 

 • Kartlägga potential och ta fram strategi för cirkulära flöden/affärsmodell. 

 • Påbörja genomförande av utarbetade strategier för cirkularitet. 

 • Energikartläggning 

 • Insatser som tydligt visar omställning av verksamhet/produkter/tjänster/affärsmodeller i en mer hållbar riktning. 

I ansökan anger du i en tydlig projektplan exakt vilken typ av insats som avses. I ansökan anger du även en tydlig budget med olika poster på exakt vilka typer av kostnader som du söker projektstöd för. 

 Vad kan pengarna inte användas till?

 • Lön till egen personal 

 • Annonseringskostnader 

 • Licenskostnader 

 • Materialinköp 

 • Hårdvaru/-mjukvaruinköp 

 • Maskininköp 

 • Byggnation av lokaler 

 • Resor 

 • Representation 

 • Utställning på mässa 

 • Tjänster i projektet som utförs av närstående, såsom exempelvis släktingar eller delägare i ert företag

Så länge kan projektet pågå

Projektet kan pågå som längst till och med 6 december 2022 då rapportering av projektet senast ska ske.

Du kan påbörja ditt projekt direkt efter godkänt beslut om omställningscheck. Utbetalning kan ske först då godkända kostnader i projektet är betalda av dig och avrapportering av projektet har godkänts av Region Sörmland. Om avrapportering inte sker inom utsatt tid betalas inga pengar ut. Det går självklart bra att avsluta och avrapportera sitt projekt även innan den 6 december 2022.

Ansökan

Ansökan sker via Min Ansökan (länk kommer i augusti) 

 • Företag som inte är registrerade som aktiebolag behöver bifoga sitt senaste årsbokslut tillsammans med ansökningen.

Så handläggs och beslutas ansökan

Ansökningar bedöms, beviljas eller avslås i konkurrens med andra ansökningar inom ramen för det tillgängliga stödet på max 7,4 miljoner kronor.

Kompletta ansökningar med tydlig projektbeskrivning prioriteras. Ansökningar med mindre avvikelser kommer att få möjlighet att komplettera. Ofullständiga och otydliga ansökningar kommer att avslås.

Region Sörmlands ambition är även att stödet ska komma hela länet till del med en relativ fördelning mellan bland annat kön, geografi, etnicitet och bransch.

 • Ansökningar med ett tydligt inslag av, och fokus på, en eller flera av hållbarhetsdimensionerna - ekonomiskt, ekologiskt och social - kommer att prioriteras i bedömningsprocessen.
 • Ansökningar från företag som inte erhöll omställningscheck 2021 kommer prioriteras i årets bedömningsprocess.
 • Vi uppmuntrar er att kunna påvisa offert som styrker den kommande insatsen.
 • Vi uppmuntrar sökande företag att i möjligaste mån anlita utförare med arbetsställe i Sörmland för genomförande av föreslagna insatser.

Beslut

Beslut fattas och tillkännages senast 30 september 2022.

Utbetalning av pengarna

Du ansöker om utbetalning i efterskott när du har haft kostnader och betalat dem. Utbetalning sker efter att samtliga fakturor kommit in, inga delutbetalningar genomförs.

Villkor

Omställningscheckarna är ett så kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1-8).

Denna EU-förordning säger till exempel att företag sammanlagt inte får ta emot mer än 200 000 euro (cirka 1,8 miljoner kronor) under 3 år i försumbart stöd. Om ditt företag ingår i en koncern beräknas det försumbara stöd som lämnats till hela koncernen i Sverige.

Offentlighet

Som huvudregel är alla handlingar som kommer in till Region Sörmland allmänna. Det innebär att din ansökan kan begäras ut och läsas av andra. Uppgifter i ansökan kan i undantagsfall dock omfattas av sekretess. 

Uppdaterad 1 juni 2022