EU:s fonder och program

Fyra stycken EU-flaggor

Regioner, kommuner och andra organisationer kan söka pengar från en mängd olika fonder och program inom Europeiska Unionen (EU).

Emma Hanson

Strateg

Näringsliv och arbetsmarknad

0155-24 50 00

070-655 33 32

Syfte med stödet

Fonder och program är ett av EU:s främsta verktyg för att skapa en ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom Europa. Syftet är att nå målen i EU:s stra­tegi för en smart, hållbar och inkluderande tillväxt, både lokalt och regionalt i Europa.

Vem kan söka

Myndigheter, företag och offentliga, ideella och privata organisationer kan söka medel för att finansiera projekt som bidrar till EU:s mål och utvecklar den egna verksamheten.

EU:s fonder och program kan delas in i två grupper: struktur- och investe­ringsfonder och sektorsprogram.

Struktur- och investeringsfonder

Struktur- och investeringsfonderna, de så kallade ESI-fonderna, ska användas för att skapa hållbar tillväxt och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i Europa. Fonderna är geografiskt bestämda och omfattar regionala utvecklingsfonden, socialfonden, jordbruksfonden och havs- och fiskerifonden. Medel inom ESI-fonderna är fördelade interregionalt, nationellt, regionalt eller lokalt. Det innebär att det finns medel tilldelat ett avgränsat geografiskt område där också beslut tas om fördelningen av medel och projekt.

Sektorsprogram

EU:s sektorsprogram stödjer utvecklingen inom ett visst område eller till en viss sektor, till exempel kultur, miljö eller utbildning. Sektorsprogrammen ger möjlighet till samarbete med aktörer från hela EU. Det finns en rad olika sektorsprogram och medel söks i konkurrens med andra aktörer från hela Europa.

EU:s fonder och program

EU:s fonder och program

Sektorsprogrammen stödjer utvecklingen inom ett visst område eller till en viss sektor. Det kan till exempel handla om:

 • kultur
 • miljö
 • utbild­ning eller
 • forskning.

Inom respektive program finns en pott pengar för hela EU som fördelas genom så kallade utlysningar, där aktörer får skicka in pro­jektansökningar. SKR (Sveriges kommuner och regioner) har samlat de flesta av EU:s sektorsprogram som är relevanta för kommuner och regioner.

Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) program för Östra Mellansverige, där Sörmland ingår, gäller till och med år 2027. Programmet beskriver hur pengarna ska användas för att hjälpa till att bygga ett smartare och grönare Östra Mellansverige. Programmet utgår från de fem ingående regionernas utvecklingsstrategier (RUS) och andra prioriteringar. Här kan du läsa om handlingsplanen för genomförandet av ERUF-programmet i Östra Mellansverige: Handlingsplan ERUF (regionvastmanland.se).

ERUF-medel kan gå till utvecklingsprojekt för exempelvis energiomställning och insatser inom smart specialisering. Offentliga förvaltningar, föreningar och organisationer kan söka stöd, men normalt inte enskilda personer eller företag. 

All information om aktuella ERUF-utlysningar finns på Tillväxtverkets webbsida.

ERUF-programmet innehåller sex målområden: 

1.1 Stärka forskning och innovation  

1.2 Säkra nyttan av digitalisering  

1.3 Stärka små- och medelstora företags konkurrenskraft  

1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering 

2.1 Främja energieffektivitet 

2.3 Utveckla smarta energisystem  

2.6 Främja cirkulär ekonomi 

Om du vill veta mer om programmet, kontakta någon av Region Sörmlands strateger. 
Om du har en projektidé eller vill diskutera medfinansiering för din projektidé, vill vi att du kontaktar oss i god tid innan du ska lämna in din ansökan. 

Kontaktpersoner:

Målområde 1.1 – 1.4: Emma Hanson
email: emma.hanson@regionsormland.se
telefon:
 070-655 33 32

Målområde 2.1, 2.3 och 2.6: Olena Kashyna
email: olena.kashyna@regionsormland.se
telefon:
 070- 2373949

Länkar:

Program för Regionalfonden Östra Mellansverige 2021-2027 på Tillväxtverkets webbplats

Handlingsplan för Östra Mellansveriges genomförande av ERUF-programmet 2023-2027 på Region Västmanlands webbplats

 

Socialfonden (ESF+) ska bidra till att minska arbetslösheten, förbättra integrationen samt främja kvalitet och lika möjligheter inom utbildning och yrkesutbildning . I fonden lägger EU och Sverige in pengar som sedan går till nationella, regionala och lokala utvecklingsprojekt. 

Programområden inom socialfonden:

 • Öka möjligheterna till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla
  Detta är det största området i programmet med cirka 70 procent av programmets budget. Inom detta område kan man genomföra insatser direkt riktade till individer, bygga strukturer och samverkan samt förändra könssegregerade yrkesval som bidrar till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla.
 • Minska risken för ekonomisk utsatthet
  Stödet riktar sig till insatser för socialinkludering med syfte att stödja individer som är ekonomiskt utsatta, inom definitionen av relativ fattigdom.
 • Social innovation
  Ska möjliggöra nyskapande och effektivare lösningar för att möta utmaningar och behov inom ex. vis social inkludering, arbetsmarknad, utbildning eller kapacitetsbyggnad. Insatserna ska syfta till att med innovativa angreppssätt leverera samhällstjänster med hög kvalitet och effektivitet.

Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet för programmet.

Europeiska socialfonden (ESF-rådet)

Uppdaterad 21 mars 2023